fbpx

Regulamin

Regulamin

 • § 1. Przedmiot Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin sklepu sklep.creativa.legal dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy.
 2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy Strony związane są treścią zawartej umowy.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych znajdująca się pod adresem: https://sklep.creativa.legal/polityka-prywatnosci/.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:
  • a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm. — dalej: u.ś.u.d.e.);
  • b) ustawy — Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. — dalej: k.c.);
  • c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 287 ze zm. – dalej: u.p.k.):
  • d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm. — dalej: pr. aut.);
  • e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.);
  • f) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. — dalej: u.o.d.o.).
 • § 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • a) adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • b) awaria— całkowite wstrzymanie działania Usług, zawieszanie się Usług uniemożliwiające korzystanie z Usług lub inna przeszkoda całkowicie uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z Usług;
 • c) błąd— nieprawidłowe funkcjonowanie Usług, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Usług;
 • d) cennik— informacja, w której Usługodawca określiła warunki i wysokość odpłatności za Usługi – zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
 • e) formularz zamówienia — formularz, który służy do składania zamówień przez Usługobiorców, dostępny w Serwisie;
 • f) hasło — ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do kursu on-line;
 • g) informacja handlowa — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub Usługobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 • h) „know-how” – pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów; oraz  zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności — zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE L z dnia 28 marca 2014 r.). Know-how posiadane przez Usługodawcę wpływa na sposób wykonywania przez niego usług na rzecz klientów, odróżniając je od usług konkurencyjnych przedsiębiorstw;
 • i) konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • j) konto Usługobiorcy – indywidualny dostęp danego Usługobiorcy do kursu on-line lub indywidualny dostęp Usługobiorcy do Serwisu w przypadku wybrania przez Usługobiorcę płatności przelewem jako sposobu zapłaty wynagrodzenia, określany nazwą użytkownika (loginem) i hasłem;
 • k) kurs on-line – szkolenie z wybranego zakresu prawa dostępne przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem konta Usługodawcy;
 • l) login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z kursu on-line;
 • ł) naprawa– działanie podlegające na usunięciu awarii lub błędu, które przywraca funkcjonowanie Usług;
 • m) przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 • n) Serwis– portal internetowy dostępny przez sieć Internet działający pod domeną, której właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca, tj. pod domeną sklep.creativa.legal.
 • ń) system teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
 • o) świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
 • ó) środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • p) tajemnica przedsiębiorstwa — nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Usługodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 • r) treść cyfrowa — dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • s) Umowa — umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na odległość, której treść zależy od rodzaju Usług wybranych przez Usługobiorcę;
 • ś) Usługa — wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, polegające na:
 • – udostępnieniu artykułów, materiałów, narzędzi zamieszczonych na stronie Serwisu;
 • – założeniu i utrzymywaniu konta Usługobiorcy;
 • – umożliwieniu nabycia wzorów dokumentów w postaci elektronicznej zamieszczonych w Serwisie;
 • – umożliwieniu dostępu do kursu on-line;
 • t) Usługodawca — Fundacja „Creativa Education” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa; adres poczty elektronicznej: biuro@edu.creativa.legal), zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640786, REGON 365585555, NIP: 9522151961, która świadczy Usługi w ramach umowy z Usługobiorcą;
 • u) Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub zamawia treści cyfrowe;
 • w) zamówienie — przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę na świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • § 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług — postanowienia ogólne
 1. Przed skorzystaniem z Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu zamówienia na Usługi.
 2. Każdy Usługobiorca przed złożeniem zamówienia na Usługi ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługodawca doręczy Usługobiorcy będącemu konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta Regulamin w załączeniu do potwierdzenia zamówienia w formacie pdf na podany adres e-mail.
 4. Informacje dostępne w Serwisie Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Przed złożeniem zamówienia na Usługi Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne potrzebne do tych czynności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Usługobiorcy, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy.
 6. Do korzystania z Usług wymagane są:
  • a) stały dostęp do Internetu;
  • b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  • c) włączona obsługa cookies;
  • d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  • e) programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.
 7. Usługodawca oferuje Usługi o charakterze:
  • a) nieodpłatnym — Usługobiorca może:
   • – zapoznać się z treściami dostępnymi w Serwisie — zawarcie Umowy następuje z chwilą otwarcia strony internetowej Serwisu;
   • – pobrać pliki udostępnione do nieodpłatnego pobrania — zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Regulaminu;
   • – zapisać się do newslettera — zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia subskrypcji;
   • – korzystać z konta Usługobiorcy – zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Regulami
  • b) odpłatnym — Usługobiorca może:
   • – nabyć treść cyfrową, dostępną w zakładce SKLEP za cenę wskazaną w opisie produktu – zawarcie Umowy następuje z chwil akceptacji Regulaminu;
   • – nabyć dostęp do wybranego kursu on-line – zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Regulaminu.
 8. Zawarcie i zakończenie umów o charakterze odpłatnym odbywa się na zasadach opisanych w § 4.
 • § 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, — nabycie treści cyfrowej i dostępu d o kursu on-line
 1. Usługodawca oferuje możliwość nabywania treści cyfrowych dostępnych w zakładce SKLEP.
 2. Usługodawca oferuje możliwość nabywania dostępu do kursów on-line znajdujących się w zakładce SKLEP i KURSY ON-LINE.
 3. Treści cyfrowe obejmują produkty o charakterze prawniczym, tj. np. projekty umów, polityk, regulaminów, instrukcji, pism oraz innych dokumentów, a także inne rodzaje produktów, takie jak np. materiały szkoleniowe, opracowania, narzędzia.
 4. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby treści cyfrowe oraz kursy on-line dostępne w Serwisie odpowiadały wymaganiom prawnym z chwili ich nabycia. Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
  • a) Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji treści cyfrowych, ani kursów on-line po ich nabyciu przez Usługobiorcę ani powiadamiania o zmianach, np. legislacyjnych, które powodują dezaktualizację nabytego produktu;
  • b) Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania o zmianach stanu prawnego wpływających na nabytą treść cyfrową lub kurs on-line;
  • c) Usługodawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;
  • d) w treściach cyfrowych lub kursach on-line przypadkowo mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
  • e) w treściach cyfrowych lub kursach on-line przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość.
 5. Treści cyfrowe związane z projektami dokumentów stanowią wzory dokumentów i bazę dla przygotowania ostatecznej dokumentacji samodzielnie przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca prezentuje w Serwisie treści cyfrowe i umożliwia ich nabycie, podając tytuł treści cyfrowej, jej najistotniejsze parametry oraz cenę.
 7. Usługodawca prezentuje w Serwisie kursy on-line i umożliwia nabycie dostępu do nich, ich najistotniejsze parametry oraz cenę.
 8. W celu nabycia treści cyfrowej Usługobiorca składa zamówienia i nabywa treści cyfrowe bez zakładania konta Usługobiorcy, jako niezarejestrowany użytkownik, chyba że wybierze płatność przelewem jako sposób płatności.
 9. W celu nabycia dostępu kursu on-line Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy podczas składania zamówienia konto Usługobiorcy, na zasadach opisanych w ust. 11 i ust. 12.
 10. Ponadto Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy konto Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca podczas składania zamówienia wybierze jako sposób płatności płatność przelewem.
 11. W celu założenia konta Usługobiorcy przez Usługodawcę, Usługobiorca jest zobowiązany:
  • a) zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę;
  • b) zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  • c) zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.
 12. Usługobiorca zakłada konto Usługodawcy na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia. Podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia adres e-mail stanowi login. Po założeniu konta Usługobiorcy, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę droga elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Serwisu lub kursu on-line, przesyłając wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło. Po otrzymaniu tej wiadomości Usługobiorca powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 13. W celu nabycia treści cyfrowej lub kursu on-line Usługobiorca powinien dodać interesujący go produkt do koszyka — w koszyku znajdują się wszystkie treści cyfrowe lub kursy on line, które Usługobiorca zamierza nabyć lub do których zaierza nabyć dostęp.
 14. Po skompletowaniu zawartości koszyka Usługobiorca w celu sfinalizowania zamówienia powinien kliknąć “Zobacz koszyk”. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę podsumowującą zamówienie, na której może:
  • a) wskazać dane do zamówienia;
  • b) wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury;
  • c) wybrać metodę płatności (bezpośredni przelew na konto Usługobiorcy lub płatność za pośrednictwem operatora szybkich płatności).
 15. Po opłaceniu zamówienia Usługobiorca otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w której będzie znajdował się odnośnik do pobrania treści cyfrowej lub dane dostępowe do kursu on-line.
 16. Limit pobrań w odniesieniu do każdej treści cyfrowej wynosi 3.
 17. Dostęp do nabytego kursu on-line będzie możliwy przez okres 12 miesięcy od opłacenia zamówienia. Usługodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na korzyść konsumenta albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta bez konieczności dokonywania przez Usługobiorcę jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 18. Po pobraniu treści cyfrowej Usługobiorca powinien zapisać ją w bezpiecznym miejscu i na bezpiecznym nośniku — według własnego wyboru.
 • § 5. Zasady korzystania z Usług w Serwisie
 1. Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie osobiście.
 2. W przypadku gdy z Usług chce korzystać więcej niż jedna osoba, jest to możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Usługodawcy przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, udzielana jest na prośbę Usługobiorcy, którą należy przesłać na adres elektroniczny biuro@edu.creativa.legal. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia zgody bez podania przyczyny.
 3. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, każda z osób upoważnionych do korzystania z Usług przez Usługobiorcę obowiązana jest przestrzegać niniejszego Regulaminu
 4. Usługobiorca i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Usług są odpowiedzialne za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 5. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia Usług, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Usługobiorca i wszelkie osoby upoważnione przez niego do korzystania z Usług — pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy — nie mogą korzystać z Usług:
  • a) w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych klientów,
  • b) w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  • c) w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 7. Usługobiorca nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z loginami i hasłami innych klientów.
 8. Usługobiorca nie może korzystać z know-how Usługodawcy z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu ani naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy — pod rygorem poniesienia odpowiedzialności na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.).
 9. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 10. Usługodawca zapewnia dostęp do Usług przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i 365-366 dni w roku, przez 99% czasu, przy czym dostęp może ulec ograniczeniu w przypadku:
  • a) awarii;
  • b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
  • c) wystąpienia siły wyższej;
  • d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Serwisu;
  • e) innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy.
 11. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac konserwcyjnych, o których mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw w dostępie do Usług, chyba że szkoda powstała umyślnie. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczą konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 • § 6. Prawa autorskie i licencja
 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, jak również efekty korzystania z poszczególnych Usług, mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie. Usługobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy i użytkownikom licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1, w zakresie koniecznym do korzystania z dostępnych Usług, w szczególności treści cyfrowych
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielania na czas świadczenia Usług, z wyjątkiem licencji na korzystanie z treści cyfrowych, która jest udzielana na czas nieokreślony.
 4. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz z zastrzeżeniem ust. 6 bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy bez zgody Usługodawcy:
  • a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  • b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1 — z wyjątkiem treści cyfrowych, które mogą być dostosowywane do potrzeb Usługobiorcy;
  • c) stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
  • d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  • e) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
 6. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy, z wyjątkiem licencji na korzystanie z treści cyfrowej, która jest udzielana na czas nieokreślony.
 7. Usługobiorca oraz osoby upoważnione przez niego do korzystania z Usług zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami autorskimi oraz zakresem udzielonej licencji Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 • § 7. Wynagrodzenie za Usługi i dokonywanie płatności
 1. Wynagrodzenie za Usługi jest opisane w Serwisie. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto, zawiera wszystkie podatki i koszty.
 2. Usługodawca może udzielać zniżek i rabatów dla Usługobiorcy — zgodnie z informacjami promocyjnymi zamieszczonymi w Serwisie.
 3. Warunkiem otrzymania treści cyfrowych jest dokonanie uprzedniej zapłaty wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z niniejszym paragrafem.
 4. Usługobiorca może dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługi poprzez:
  • a) skorzystanie z opcji szybkich płatności lub
  • b) wykonanie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 5. Jeżeli Usługobiorca wybrał sposób płatności wynagrodzenia określony w ust. 4 lit. b) powyżej i nie dokona płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Usługodawca anuluje zamówienie, o czym poinformuje Usługobiorcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia.
 6. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych.
 7. Datą zapłaty za Usługi jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji lub uznanie rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Niezwłocznie po dokonaniu płatności wynagrodzenia Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usług w postaci treści cyfrowych lub kursu on-line;
 9. Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę i przesyła ją na podany adres — drogą elektroniczną.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.
 11. Brak zapłaty za świadczone Usługi upoważnia Usługodawcę do uniemożliwienia korzystania z Usług odpłatnych.
 12. W przypadku, gdy Usługodawca zapłacił wynagrodzenie za korzystanie z Usług, a mimo to z tych Usług nie korzysta z własnej winy, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot wynagrodzenia.
 • § 8. Procedura zgłoszeń Usługobiorcy i ich rozpatrywania
 1. Zgłoszenia dotyczące:
  • a) awarii;
  • b) błędów;
  • c) konieczności udzielenia pomocy technicznej
   • –  mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny biuro@edu.creativa.legal a także poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Serwisu, tj. Usługobiorcy lub innej osoby upoważnionej przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, jeżeli nie miał możliwości jej weryfikacji. Zastrzeżenia te nie dotyczą konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. W przypadku zgłaszania awarii lub błędu zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także — w razie konieczności — załączniki w formie plików. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Usługodawcy w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje jego szczegółowej analizy, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  • a) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu w drodze naprawy — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  • b) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla zgłaszającego.
 5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Usługodawca jest zobowiązany podać zgłaszającemu informację o planowanym terminie usunięcia awarii lub błędu oraz sposobie ich usunięcia.
 6. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług oraz uprawnienia Usługobiorcy, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu i nie powoduje utraty zgromadzonych danych.
 7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę. Po otrzymaniu takiej informacji zgłaszający ma prawo zweryfikować sposób załatwienia zgłoszonej kwestii przez Usługodawcę.
 8. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1 powyżej, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami czy kwestiami prawnymi, dotyczącymi treściami cyfrowymi, wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny biuro@edu.creativa.legal.
 9. Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Serwisie lub Usługach wszelkich zmian zgłaszanych przez Usługobiorcę lub inną osobę, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Serwisu lub Usług i innych modyfikacji o istotnym charakterze.
 • § 9. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Usługi nie są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  • a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny biuro@edu.creativa.legal;
  • b) poprzez wysłanie reklamacji za pomocą dostępnego formularza kontaktowego;
  • c) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Usługodawcy;
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego;
  • b) adres elektroniczny;
  • c) szczegółowy opis, na czym polegało świadczenie Usług niezgodnie z Regulaminem lub wykonanie Dzieła niezgodnie z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Usługodawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił Usługobiorcy będącemu konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się Usługodawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Usługobiorcy będącemu konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
 • § 10. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z konsumentami
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1356 ze zm.);
  • b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązanie sporu sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • d) korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 • § 11. Odpowiedzialność Stron
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumenta z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą tego typu Usługobiorców.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Usługodawcy.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Usług przez Usługobiorcę, Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych dawnych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 4, po powiadomieniu Usługobiorcy zgodnie z ust. 5, Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.
 7. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.
 • § 12. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług wygasa w momencie:
  • a) opuszczenia Serwisu — w przypadku Usług nieodpłatnych wskazanych w § 3 ust. 7 lit. a tiret pierwsze;
  • b) zapisania pliku na nośniku — w przypadku Usług nieodpłatnych wskazanych w § 3 ust. 7 lit. a tiret drugie;
  • c) usunięcia subskrypcji — w przypadku Usług nieodpłatnych wskazanych w § 3 ust. 7 lit. a tiret trzecie;
  • d) usunięcia konta Usługobiorcy przez Usługobiorcę — w przypadku Usługi polegającej na założeniu i utrzymaniu konta oraz usługo dostępu do kursu on-line;
  • e) wyczerpania przez Usługobiorcę limitu pobrań treści cyfrowej;
  • f) upływu okresu dostępu do kursu on-line wskazanego w § 4 ust. 17.
  • g) odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.
 2. Ponadto Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, jak również w przypadku przekształceń podmiotowych.
 3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę — w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w dokonaniu płatności przez Usługobiorcę umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
  • a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków świadczenia Usług przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  • b) niezawinionej przez Usługodawcę utraty możliwości technicznych, pozwalających świadczyć Usługi na dotychczasowym poziomie;
  • c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia — po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do określonego działania lub zaniechania — w sytuacji, gdy Usługobiorca:
  • a) narusza postanowienia Regulaminu;
  • b) dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  • c) pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia za Usługi;
  • d) podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w Serwis lub systemy teleinformatyczne Usługodawcy, uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
  • e) przechowuje dane bezprawne lub prowadzi działalność o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy, jak również nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za Usługi. Ograniczenie to nie dotyczy Usługobiorców będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Usługobiorcy, loginów, haseł oraz danych i informacji w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 • § 13. Odstąpienie od Umowy
 1. Usługobiorca będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest jego wysłanie przed upływem terminu na odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przez Usługobiorcę będącego konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta na wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik numer 2 do u.p.k.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
  • a) o świadczenie Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem usługi dostępu do kursu on-line;
  • b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy.
 3. Jeżeli na wyraźne żądanie Usługobiorcy będącego konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 u.p.k.
 4. Jeżeli Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • § 14. Dane osobowe
 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi lub osób upoważnionych przez Usługobiorców zostały opisane w Polityce prywatności pod adresem: https://sklep.creativa.legal/polityka-prywatnosci/.
 2. Usługobiorca, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Usług, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 3. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 • § 15. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument zawierający Regulamin oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Zmiany są publikowane na stronie https://sklep.creativa.legal/regulamin/ a ponadto Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o planowanej zmianie treści Regulaminu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia umowy o świadczenie Usług bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Usług na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem. Postanowień zawartych w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się do Usługobiorców będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację umowy o świadczenie Usług.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 7. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych umowy o świadczenie Usług Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumenta— sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1575 ze zm.).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.